I oktober 2020 lanserade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen visionen om ett nytt europeiskt Bauhaus – en rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska agendan Green New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på mångfald, tillgänglighet, kreativitet och innovation. 

Bauhausinitiativet uttrycker EU:s ambition att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Visionen är att ge alla medborgare tillgång till varor som är cirkulära och mindre koldioxidintensiva, som stöder målet att återställa naturen och skydda den biologiska mångfalden. New European Bauhaus tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna omställningen för att främja hållbar innovation, teknik och ekonomi.

Som oberoende publik mötesplats med politiken för gestaltad livsmiljö och Agenda 2030 som ramverk, ska Form/Design Center i bred samverkan med relevanta aktörer förmedla betydelsen av arkitektur, design och konsthantverk i omställningen till ett hållbart samhälle för alla. Att genom utvecklingsprojekt, utställningar och programverksamhet bygga broar mellan kultur, näring och akademi, mellan civilsamhället och professionen med avsikt att öka medvetenheten om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Form/Design Center ser sin roll som partner i New European Bauhaus att samla och sprida kunskap om goda exempel och innovativa samverkansprojekt i en lokal och regional kontext. Att visa på Best practice och inte minst Next practice.

I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus. Inom Rådet för hållbara städer arbetar Boverket, Formas, Energimyndigheten, ArkDes, Vinnova och RISE med initiativet. I Norden samlas olika aktörer genom plattformen Nordic co-design för att forma det nordiska perspektivet för New European Bauhaus.