Styrelsen föreslog på årsmötet den 27 februari 2024 att föreningen ska delas upp i två fristående föreningar: Svensk Form Syd och Form/Design Center. På årsstämman röstade medlemmarna med tydlig majoritet ja till förslaget att Form/Design Center ska bli en oberoende förening. För att stadgeändringen ska träda i kraft så krävs en extra årsstämma, som kommer att hållas den 10 april 2024. En lätt förtäring serveras i samband med mötet med möjlighet för att fortsätta samtalet efter avslutat möte.

Dagordning

  • Mötet öppnas
  • Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
  • Val av mötessekreterare
  • Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt rösträkna
  • Fråga om mötet behörigen utlysts
  • Fastställande av dagordning
  • Proposition från styrelsen om två fristående föreningar samt nya stadgar
  • Mötes avslutande